مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
نویسندگان: حسن مظفری خسروی, تهمینه فرج خدا, اعظم خوشبین
کلیدواژه ها : گرگرفتگی - سویا - ایزوفلاون - فیتواستروژن
: 14386
: 21
: 0
ایندکس شده در :
مقدمه: گرگرفتگي علامتي شايع و ناراحت كننده در زنان يائسه مي باشد كه بصورت برافروختگي، تعريق، احساس گرما، طپش قلب و اضطراب بروز مي كند و مي تواند سبب اختلال در فعاليت هاي روزانه و كيفيت خواب شبانه زنان يائسه گردد. با وجود مؤثر بودن درمان جايگزين هورموني بر گرگرفتگي، بدليل عوارض ناشي از مصرف طولاني مدت آن، امروزه در مورد اين نوع درمان اختلاف نظرهايي وجود دارد، از طرفي پذيرش درمان جايگزين هورمون در بين زنان ايراني پائين مي باشد. ايزوفلاون موجود در سويا ماده اي فيتواستروژن مي باشد كه ممكن است در كنترل گرگرفتگي زنان يائسه مؤثر باشد. لذا اين تحقيق با هدف بررسي تأثير مصرف سويا بر گرگرفتگي زنان يائسه طراحي شد.روش بررسي: اين مطالعه از نوع كارآزمايي باليني با طراحي قبل و بعد بوده است. 31 نفر از زنان يائسه تحت پوشش مراكز بهداشتي درماني در مطالعه شركت داشتند. قبل از شروع تحقيق تعداد دفعات گرگرفتگي افراد در يك هفته ثبت، سپس روزانه مقدار 60 گرم آجيل سويا كه حاوي 76 ميلي گرم ايزوفلاون بود جهت مصرف روزانه به مدت سه ماه در اختيار آنان قرار گرفت. سپس دفعات گرگرفتگي افراد در يك هفته، يكماه، دوماه و سه ماه اندازه گيري شد. قبل و بعد از مداخله جهت تعيين گنادوتروپين ها و استراديول نمونه ي خون اخذ شد. داده ها با استفاده از بسته نرم افزاري SPSS مورد آناليز قرار گرفت. نتايج: ميانگين دفعات گر گرفتگي قبل و يك، دو و سه ماه بعد از مداخله به ترتيب 61/2±88/5، 82/1±45/3، 57/1±73/2 و 48/1±16/2 بار در 24 ساعت بدست آمد(001/0 >(P. ميانگين استراديول بعد از سه ماه مصرف آجيل سويا كاهش معني داري را نشان داد.نتيجه گيري: مطالعات متعددي نيز مصرف سويا و ايزوفلان موجود در سويا را بصورت هاي عصاره، شربت و يا كپسول هاي حاوي ماده مؤثر سويا در كاهش تعداد دفعات گرگرفتگي مؤثر دانسته اند كه با نتايج تحقيق حاضر همخواني دارد، لذا آجيل سويا مي تواند ميان وعده اي مناسب جهت كنترل گرگرفتگي ناشي از يائسگي محسوب شود.
: 9219
: 50
: 0
ایندکس شده در :
مؤسسه. دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزدمقدمه. جهت آموزش هرموضوعي ابتدا بايد نيازها و ندانسته ها مشخص گردد تا بتوان آگاهيهاي مورد نياز را به ترتيب اولويت در اختيار فراگيران قرار داد . از آنجا كه درس جمعيت و تنظيم خانواده در تمام رشته هاي دانشگاهي به منظور آگاهي دانشجويان و تاكيد بر اهميت ويژه اين موضوع درسي تدريس مي گردد پژوهشي با هدف تعيين نيازهاي آموزشي علوم پزشكي را در ارتباط با روش اورژانسي پيشگيري از حاملگي ( EC) طراحي گرديد . روشها. دراين مطالعه توصيفي 102 دانشجوي دختر پرستاري ، مامائي ، بهداشت و پيراپزشكي كه واحد تنظيم خانواده را گذرانده و در دومقطع كارداني وكارشناسي تحصيل مي كردند به روش سرشماري انتخاب شدند .گرد آوري داده ها از طريق پرسشنامه و تجزيه وتحليل آماري بود كه بوسيله تستهاي كاي اسكوئر و اسپير من صورت گرفت . يافته ها. نتايج پژوهش نشان داد كه نيازهاي آموزشي دانشجويان مورد مطالعه در ارتباط با روش ضد بارداري اورژانسي (E C ) به ترتيب اولويت عبارتند از : عدم آگاهي از ميزان تاثير EC 1/93 % از مكانيسم اثر EC 2/91% از نحوه مراجعه پس از استفاده از EC 4/82% از عوارض استفاده مكرر از EC 5/77% ، از روشهاي مجاز EC 2/75% از دفعات مجاز استفاده از EC در سال 6/69% از مفهوم نزديكي بدون محافظت 7/63% همچنين بين نيازهاي آموزشي و مقطع تحصيلي دانشجويان (006/0 =P ) ارتباط معني دار آماري مشاهده گرديد. نتيجه. با توجه به نياز دانشجو يا ن مورد مطالعه در ارتباط با جنبه هاي مختلف EC و اينكه به لحاظ محدوديتهاي قانوني ، اخلاقي و شرعي در رابطه با سقط جنين اين روش تنها راه حل پيشگيري از حاملگي ناخواسته زودرس محسوب مي شود . بهتر است در همه مقاطع و رشته هايي كه درس تنظيم خانواده تدريس مي شود در آموزش مبحث EC دقت نظر بيشتري اعمال گردد.آدرس. مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي, دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي, يزد.
: 5059
: 47
: 0
ایندکس شده در :
مقدمه: كزاز يك بيماري ميكروبي، خطرناك و از شايعترين علل مرگ و مير نوزادان در كشورهاي در حال توسعه به شمار مي رود. اگرچه كزاز نوزادي را مي توان بوسيله ايمونيزاسيون مادر باردار و رعايت بهداشت و استريليزاسيون در حين زايمان ، پيشگيري نمود اما هيچ اميدي براي ريشه كن كردن مخزن اين ارگانيسم وجود ندارد. لذا بررسي وضعيت انجام واكسيناسيون كزاز مادر در زمان حاملگي لازم به نظر مي رسد. اميد آنكه با اين بررسي بتوان نقاط ضعف و قوت برنامه ايمن سازي مادران را مشخص نمود. روش بررسي: اين مطالعه از نوع توصيفي و به روش مقطعي است كه بر روي 480 نفر از مادران باردار ترم كه جهت زايمان به مراكز زايماني شهر يزد مراجعه كرده بودند تشكيل مي دادند. روش جمع آوري اطلاعات با استفاده از پرسشنامه اي بود كه توسط پژوهشگران تكميل مي گرديد. جهت تجزيه و تحليل داده ها نيز از جداول توزيع فراواني و آزمون كاي اسكوار استفاده شد. نتايج: با توجه به سوابق وضعيت واكسيناسيون مادران مشخص شد كه پوشش واكسيناسيون كزاز 2/65% از مادران كامل و 8/34% ناقص بوده است. همچنين مشخص شد بين سن مادر، ميزان تحصيلات وي، رتبه حاملگي و فاصله از حاملگي قبلي با وضعيت انجام واكسيناسيون كزاز مادر در حاملگي ارتباط معني دار آماري وجود دارد. بيشترين علل عدم تزريق دو نوبت واكسن كزاز در جامعه مورد بررسي عبارت بود از: عدم نياز به تزريق واكسن در حاملگي به علت كامل بودن پوشش واكسن كزاز مادر ، عدم آگاهي از نياز به تزريق واكسن، توصيه فرد ارايه دهنده مراقبت هاي پري ناتال مبني بر عدم لزوم تجويز واكسن.نتيجه گيري: با توجه به نتايج پژوهش لازم است در اولين ويزيت دوران بارداري ابتدا شرح حال كاملي از مادر در رابطه با وضعيت انجام واكسيناسيون كزاز گرفته شده و سپس براساس آن راهنمايي صحيح به وي در مورد (نياز يا عدم نياز به تزريق واكسن يا تعداد دفعات) تزريق واكسن انجام شود. به علاوه پيشنهاد مي شود براي اصلاح پوشش واكسيناسيون كزاز مادران باردار، اقداماتي در جهت آگاه سازي آنها در ارتباط با اهميت تزريق واكسن كزاز در حاملگي و عدم وجود عوارض جنيني و مادري در صورت تزريق اين واكسن انجام شود. همچنين اميد است برنامه ريزان و مسئولين مربوطه بر تدارك برنامه هاي آموزش ضمن خدمت و تأكيد بر اين جنبه از وظايف پرسنل ارايه دهنده مراقبت هاي پره ناتال همت گمارند.
: 4814
: 91
: 0
ایندکس شده در :
مقدمه: درد زايمان و روشهاي تسكين آن يكي از نگراني هاي مادر و خانواده وي مي باشد كه تأثير زيادي برچگونگي مراقبتهاي حين زايمان ، رضايتمندي بيماران و همچنين سرانجام زايمان دارد . در دنيا روشهاي دارويي و غير دارويي مختلفي جهت تسكين درد زايمان به كار مي رود، در كشور ما نيز در سالهاي اخير توجه پژوهشگران به كاربرد تكنيك هاي غير دارويي كاهش درد زايمان معطوف شده است.يكي از روشهاي غير دارويي تسكين درد در دنيا روش طب فشاري (Acupressure) مي باشد اما در مورد تأثير اين روش بر درد زايمان مطالعات كم و تجربيات ما نيز بسيار كمتر مي باشد. لذا هدف اين مطالعه بررسي تأثير ماساژ يخ در ناحيه هوگو (يكي از نقاط طب فشاري) بر شدت درد زايمان مي باشد. روش بررسي: اين پژوهش از نوع كارآزمايي باليني مي باشد كه برروي 60 زن باردار مراجعه كننده جهت زايمان كه شرايط ورود به مطالعه را دارا بودند انجام شد. افراد مورد پژوهش به صورت تصادفي در دو گروه شاهد(فقط لمس ناحيه هوكو 30n= ) و گروه آزمون (ماساژ يخ در ناحيه هوكو30n=) قرار گرفتند. ميزان درد زايمان قبل از انجام مداخله به وسيله مقياس VAS اندازه گيري گرديد. سپس در گروه مورد به مدت نيم ساعت ناحيه مورد نظر در دست چپ توسط كيسه يخ ماساژ داده شد و در گروه شاهد فقط لمس ناحيه صورت گرفت و پس از پايان نيم ساعت مجدداً مقياس VAS جهت سنجش درد تكميل گرديد. نتايج: هر دو گروه از نظر سن، تعداد بارداري، سن حاملگي و ميزان درد قبل از مداخله تفاوت آماري معني دار نداشتند .آزمون آماري تي زوج نشان داد كه ماساژ يخ در ناحيه هوكو سبب كاهش معني داري در درد زايمان گرديد به طوري كه اختلاف معني داري بين شدت درد بعد از مداخله در دو گروه مشاهده شد(001/0P< ). نتيجه گيري: ماساژ يخ در ناحيه هوكو كه روشي ارزان ، آسان و غير تهاجمي است در كاهش درد زايمان موثر بوده و به راحتي در اتاقهاي زايمان قابل استفاده مي باشد. اين روش مي تواند بر تجربه زايمان تأثير مثبتي داشته و راهكاري جهت كاهش نگراني زنان از درد زايمان و اشاعه زايمان طبيعي باشد.