مقالات
طرح های تحقیقاتی
مجلات عضو
فهرست مقالات ( 4 ) مقاله :
: 10408
: 50
: 0
ایندکس شده در :
مؤسسه. دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزدمقدمه. جهت آموزش هرموضوعي ابتدا بايد نيازها و ندانسته ها مشخص گردد تا بتوان آگاهيهاي مورد نياز را به ترتيب اولويت در اختيار فراگيران قرار داد . از آنجا كه درس جمعيت و تنظيم خانواده در تمام رشته هاي دانشگاهي به منظور آگاهي دانشجويان و تاكيد بر اهميت ويژه اين موضوع درسي تدريس مي گردد پژوهشي با هدف تعيين نيازهاي آموزشي علوم پزشكي را در ارتباط با روش اورژانسي پيشگيري از حاملگي ( EC) طراحي گرديد . روشها. دراين مطالعه توصيفي 102 دانشجوي دختر پرستاري ، مامائي ، بهداشت و پيراپزشكي كه واحد تنظيم خانواده را گذرانده و در دومقطع كارداني وكارشناسي تحصيل مي كردند به روش سرشماري انتخاب شدند .گرد آوري داده ها از طريق پرسشنامه و تجزيه وتحليل آماري بود كه بوسيله تستهاي كاي اسكوئر و اسپير من صورت گرفت . يافته ها. نتايج پژوهش نشان داد كه نيازهاي آموزشي دانشجويان مورد مطالعه در ارتباط با روش ضد بارداري اورژانسي (E C ) به ترتيب اولويت عبارتند از : عدم آگاهي از ميزان تاثير EC 1/93 % از مكانيسم اثر EC 2/91% از نحوه مراجعه پس از استفاده از EC 4/82% از عوارض استفاده مكرر از EC 5/77% ، از روشهاي مجاز EC 2/75% از دفعات مجاز استفاده از EC در سال 6/69% از مفهوم نزديكي بدون محافظت 7/63% همچنين بين نيازهاي آموزشي و مقطع تحصيلي دانشجويان (006/0 =P ) ارتباط معني دار آماري مشاهده گرديد. نتيجه. با توجه به نياز دانشجو يا ن مورد مطالعه در ارتباط با جنبه هاي مختلف EC و اينكه به لحاظ محدوديتهاي قانوني ، اخلاقي و شرعي در رابطه با سقط جنين اين روش تنها راه حل پيشگيري از حاملگي ناخواسته زودرس محسوب مي شود . بهتر است در همه مقاطع و رشته هايي كه درس تنظيم خانواده تدريس مي شود در آموزش مبحث EC دقت نظر بيشتري اعمال گردد.آدرس. مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي, دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي, يزد.
نویسندگان: الهه صالحی, افسرالسادات طباطبایی, بهناز انجذاب
کلیدواژه ها : آتونی رحم - اکس یتوسین - سزارین - زایمان طبیعی - خونریزی بعد از زایمان - برداشت دستی جفت از رحم - مرحله سوم زایمان - مرحله چهارم زایمان
: 13438
: 8
: 0
ایندکس شده در :
زمينه و هدف: خونريزي بعد از زايمان يكي از علل عمده مرگ و مير مادران به خصوص در كشورهاي در حال توسعه ميباشد. شيوع اين خونريزي در زايمان طبيعي 4-2% و در سزارين 6% گزارش شده است. آتوني رحم مسئول 90- 75% موارد خونريزي بعد از زايمان ميباشد كه در صورت عدم انجام اقدامات مناسب در جهت اصلاح آن، احتمال مرگ و مير مادر افزايش خواهد يافت. اكسيتوسين يكي از داروهاي رايج و كم عارضه در كنترل آتوني رحم ميباشد. هدف اين مقاله مقايسه دو رژيم با دوز بالا و دوز پايين اكسيتوسين در پيشگيري از آتوني رحم ميباشد.روش بررسي: اين مطالعه به شيوه كارآزمايي باليني بر روي 566 نفر از زنان باردار مراجعه کننده جهت زایمان طبیعی و سزارین به بیمارستانهای شهید صدوقی و مجیبیان یزد از مهر تا اسفند 82 انجام شد و افراد مورد مطالعه به صورت تصادفي به دو گروه تقسيم شدند. هر دو گروه از نظر عوارض خطر آتوني و متغيرهاي زمينهاي مشابه بودند. به گروه اول 20 واحد و به گروه دوم 100 واحد اكسيتوسين در ml500 سرم رينگر، يك دقيقه بعد از خروج كامل جنين به مدت نيم ساعت انفوزيون شد و ميزان خونريزي، انقباض رحمي، فشار خون، نياز به تزريق خون و ميزان هماتوكريت بيمار در مرحله سوم و چهارم زايمان ثبت گرديد. نتایج توسط نرم افزار آماری SPSS، آمار توصیفی و آزمونهای آماری2 در سطح معنیداری 05/0 مورد بررسی قرار گرفت.نتايج: در گروه با دوز پايين 16 مورد (7/5%) آتوني و در گروه با دوز بالا 2 مورد آتوني (7/0%) مشاهده گرديد (001/0p<). ميزان نياز به برداشتن جفت با دست در گروه با دوز پايين 10 مورد (5/6%) و در گروه با دوز بالا 1 مورد (6/0%) گزارش شد (005/0p<). همچنين ميزان هماتوكريت در گروه با دوز پايين (4/41%) به طور معنيداري از گروه با دوز بالا (1/17%) كاهش بيشتري داشت (001/0p<)، اما افت فشار خون با وجود اين كه در گروه با دوز پايين (6/13%) نسبت به گروه با دوز بالا (8/8%) بيشتر بود از لحاظ آماري تفاوت معنيداري نداشتند (072/0p<).نتيجهگيري: انفوزيون دوز بالاي اكسيتوسين (mU/min 3330 در مقايسه با mU/min 666) به مدت 30 دقيقه بعد از زايمان سبب كاهش ميزان آتوني، كاهش نياز به برداشتن جفت با دست و كاهش افت هماتوكريت در خونريزي بعد از زايمان ميگردد. اين رژيم عارضه جانبي خاصي براي بيمار ندارد. لذا بر اساس نتايج اين مطالعه استفاده از اكسيتوسين با دوز بالا در مقايسه با انواع پروستاگلاندينها و متيلارگونوين، دارويي ارزان، در دسترس و كم عارضه ميباشد و خصوصاً در كشورهاي در حال توسعه مقرون به صرفه و كارآمد خواهد بود.
نویسندگان: Behnaz Enjezab , بهناز انجذاب, محسن جانقربانی
کلیدواژه ها :
: 8335
: 0
: 0
ایندکس شده در :